Adatait teljes biztonságban tudhatja, nagyon vigyázunk rájuk, harmadik félnek nem adjuk át, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a GDPR által támasztott követelményeknek megfeleljünk.

Az oldalon böngésésnél  hozzájárul a személyes adataid kezeléséhez. Ezeket a hozzájárulásokat bármikor visszavonhatja a későbbiekben.

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is
kezdeményezheti a perfectnails@perfectnails.hu e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a jelenleg kezelt adatainak törlése
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (www.perfectnails.hu) lesz található.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

A TÁRSASÁG ADATAI
Az adatkezelő neve, címe: Perfect Nails Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95
Az adatkezelő honlapja: www.saralash.com
Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés célja: hírlevelek és marketing anyagok kiküldése
A személyes adatok címzettje(i) Perfect Nails Kft.
Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím) Perfect Nails Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95
Adattovábbítás ténye: honlapon böngészés
A személyes adatok tárolásának időtartama a hozzájárulás visszavonásáig